Содружникот, основачот кој што поседува удел во една компанија, може да располага со својот удел по правила определени во Договорот за основање на друштвото и Законот за трговските друштва. Ова значи дека уделот може да се пренесе на неколку начини, меѓутоа тука ќе се задржиме на продажба на удел односно на пренос на удел со надомест.

Да напоменеме дека согласно нашиот Закон за трговски друштва, уделот во терминологијата не се продава, туку тој се пренесува со надомест или без надомест, од причина што уделот не е ствар, туку право.

Разлики меѓу / основачки влог / удел / и / вредност на компанија / и дали тие треба да се исти?

Во друштвата со ограничена одговорност, минималната основна главнина изнесува 5.000 евра. Ова значи дека основачкиот влог кој што го внесуваат односно плаќаат основачите при основањето мора да ја има оваа вредност.

Меѓутоа вредноста на компанијата не е поврзана целосно со висината на основната главнина, па така, компанија која што е новооснована со 5.000 евра основна главнина може да вреди многу повеќе.

Уделот кој што основачите го добиваат, слободно и меѓусебно го определуваат со Договорот за основање и истиот не мора да соодвествува си преземените влогови.

Одговорот на прашањето е дека овие работи не се исти и не мора секогаш да соодвествуваат.

Услови и ограничувања за пренос на удел на трето лице

Преносот или продажбата на удел во фирма на трето лице се подложени на одредени услови и ограничувања. 

Прво, содружникот мора да го уплати својот влог во потполност пред да го пренесе уделот. Потоа, правото на првенствено купување е од суштинско значење, каде другите содружници и лицето определено од друштвото имаат право на првенствено купување. Во случај кога никој од нив нема да се изјасни во рок од 30 дена од пријавата за преносот на уделот, содружникот има слобода да го продаде уделот на трето лице под истите услови.

Постапка за пренос на удел со продажба – определување на цена на удел

Уделот може да се продаде делумно или во целост. Подражбата на уделот во целост е позната и како „Exit“

Првиот чекор во постапката е определување на висината на цената на уделот што е на продажба.

Цената најчесто се определува по пат на преговори со појдовна базна цена која е определена согласно вредноста на компанијата. (Постојат неколку метрики и начини на определување на вредност на компанијата, меѓутоа тука нема да се задржуваме на таа тема).

Законот за трговските друштва дефинира дека уделите се пренесуваат преку договор за пренос на удел заверен кај Нотар. Секое дејствие што се извршува во спротивност со Законот или Договорот за друштвото е ништовно.

Преминување на правата и обврските при пренесување на удел

Самото пренесување или продажбата на удел има важни правни последици. Кога уделот се пренесува, правата и обврските преминуваат на новиот сопственик. Тоа ги вклучува сите права и обврски поврзани со друштвото, како и правните дејствија преземени од страна на претходниот содружник.

Со преносот на уделот, треба да се внимава и спроведе постапката за:

  • Данокот на капитална добивка
  • Ажурирање на регистарот на вистински сопственици
  • Ажурирање на податоците во банките каде друштвото поседува сметка

Преносот или продажбата на удел во фирма се процеси кои, во зависност од законските и договорните импликации, можат да бидат комплексни и со значителни правни последици. 

Преносот на уделот и преговорите за цената се клучни елементи во постапката, додека законските рамки и условите за пренос на удел на трети лица треба да бидат добро разбрани и спроведени. Преминувањето на правата и обврските при преносот на уделот има важни легални и финансиски аспекти, вклучувајќи ги и данокот на капитална добивка и регистрацијата на вистинските сопственици. Затоа, преносот или продажбата на удел во фирма бара внимателна подготовка со цел да се обезбеди законска и правна сообразност.

Закажете состанок со нашиот тим:

Напомена:

Овој текст претставува информативна содржина и истиот не преставува правен совет. Ве охрабруваме да се консултирате со вашите адвокати во вакви случаи.

Aleksov

Author Aleksov

More posts by Aleksov