Согласно Законот за заштита на личните податоци, пред да се започне со обработка на лични податоци, Друштвата се должни да ја известат Дирекцијата за заштита на личните податоци за истото.

Со електронската регистрација како контролор на збирки на лични податоци во Централниот регистар на збирки на лични податоци, односно со потполнување на потребните информации, вие ја известувате ДЗЛП за почетокот со обработката со обврската од Законот.

Постапката е опишана во видеото подолу – прикачено од страна на ДЗЛП на нивниот youtube канал.

По завршување на постапката според видеото, конфирмациското писмо кое ќе го добиете, потребно е да го потпишете и испратите до ДЗЛП. Тие ќе ја одобрат регистрацијата, со што може да продолжите со втората фаза, а тоа е да ги регистрирате збирките на лични податоци кои што ќе ги обработувате.

Оваа постапка е опишана во видеото подолу – прикачено од страна на ДЗЛП на нивниот youtube канал.

Доколку имате потреба да ги ажурирате збриките на лични податоци, тоа можете да го направите на следниот начин:

Aleksov

Author Aleksov

More posts by Aleksov