Регулатива во РМ
15/10/2019

Промена на седиште на Трговски Друштва

Промена на седиште за трговските друштва е постапка која се води пред Централниот Регистар на…
Read More
пренос на удел
Регулатива во РМ
15/03/2018

Конвертибилен заем vs Пренос на удел

Во последните неколку години, а следејќи компаративни искуства, се појавија неколку финансиски инвестиции во стартап...
Read More
право на странци
Регулатива во РМ
09/03/2018

Право на странци да стекнуваат сопственост

Правото на странците да стекнуваат право на сопственост во Република Македонија пред се е  утврдено...
Read More
работна дозвола
Регулатива во РМ
09/03/2018

Издавање работна дозвола за странци

Како резултат на процесот на глобализација сите држави во светот се соочуваат со процес на...
Read More
Регулатива во РМ
22/08/2017

Ликвидација на Фирма, Трговско Друштво

Ликвидацијата на фирма, трговско друштво преставува постапка со која се затвора и брише друштвото од...
Read More
Регулатива во РМ
26/06/2017

Договор за вработување (постапка и правила за вработување)

КОГА Е ПОТРЕБЕН ДОГОВОР ЗА ВРАБОТУВАЊЕ? Најчесто прашање кое се појавува е дали е потребен...
Read More
prisilna naplata
Регулатива во РМ
19/06/2017

Ненавремено плаќање на фактури и постапка за присилна наплата

Се чини дека сеуште еден од најголемите проблеми на компаниите во РМ е наплатата на...
Read More
obrabotka na licni podatoci
UncategorizedРегулатива во РМ
24/05/2017

Известување до ДЗЛП за почеток со обработка на лични податоци

Согласно Законот за заштита на личните податоци, пред да се започне со обработка на лични...
Read More
osnovanje firma
Регулатива во РМ
22/05/2017

Основање и обврски со работењето на Трговско Друштво

Во моментот кога идејата ќе прерасне во деловна активност која остварува финансиски трансакции, потребно е...
Read More
biznis angelstvo
UncategorizedРегулатива во РМ
22/04/2017

Потенцијални пречки од ЗТД за инвестиции на Бизнис Ангели

Досега во Р.М. се направени неколку инвестиции на бизнис ангели во стартап компании. Инвестицијата на...
Read More