Регулатива во РМ
23/11/2023

GDPR во Македонија

Со донесување на Законот за заштита на личните податоци, Република Македонија воведе исти правила за…
Read More
Регулатива во РМ
16/11/2023

Правото на патент во РМ

Патентот е ексклузивно законско право кое е дадено за пронајдок. Пронајдокот е производ или процес…
Read More
Регулатива во РМ
25/10/2023

Важноста на правната ревизија (Legal Due Diligence) за комапниите

Во брзиот свет на бизнисот, носењето на информирани одлуки е една од клучните работи за…
Read More
Регулатива во РМ
17/10/2023

Пренос на удел со продажба, надомест: Законски и Договорни Импликации

Содружникот, основачот кој што поседува удел во една компанија, може да располага со својот удел…
Read More
Регулатива во РМ
21/09/2023

Закон за финансиска поддршка на инвестиции

ШТО ПРЕСТАВУВА ЗАКОНОТ ЗА ФИНАНСИСКА ПОДДРШКА И КОЈА Е НЕГОВАТА ЦЕЛ?  Со законот за финансиска…
Read More
Регулатива во РМ
11/09/2023

Отворање на компанија

КАДЕ Е РЕГУЛИРАНА РЕГИСТРАЦИЈАТА, ОДНОСНО ОТВОРАЊЕТО НА КОМПАНИЈА? Отворањето на компанија, односно регистрација, основање на…
Read More
Регулатива во РМ
24/06/2021

Право на годишен одмор

Секој работник има загарантирано право на годишен одмор. Тоа право е загарантирано со Устав и…
Read More
Регулатива во РМ
19/06/2021

Надомест на штета од сообраќајна незгода

Поим и видови штета Според законот за Облигациони односи под штета се подразбира намалување на…
Read More