Регулатива во РМ
22/09/2023

Промена на управител

Промена на управител на трговско друштво е постапка која се води пред Централниот регистар на…
Read More
Регулатива во РМ
21/09/2023

Закон за финансиска поддршка на инвестиции

ШТО ПРЕСТАВУВА ЗАКОНОТ ЗА ФИНАНСИСКА ПОДДРШКА И КОЈА Е НЕГОВАТА ЦЕЛ?  Со законот за финансиска…
Read More
Регулатива во РМ
11/09/2023

Отворање на компанија

КАДЕ Е РЕГУЛИРАНА РЕГИСТРАЦИЈАТА, ОДНОСНО ОТВОРАЊЕТО НА КОМПАНИЈА? Отворањето на компанија, односно регистрација, основање на…
Read More
Регулатива во РМ
24/06/2021

Право на годишен одмор

Секој работник има загарантирано право на годишен одмор. Тоа право е загарантирано со Устав и…
Read More
Регулатива во РМ
19/06/2021

Надомест на штета од сообраќајна незгода

Поим и видови штета Според законот за Облигациони односи под штета се подразбира намалување на…
Read More
Регулатива во РМ
10/09/2020

Промена на управител

Промена на управител на трговско друштво е постапка која се води пред Централниот регистар на…
Read More
Регулатива во РМ
14/07/2020

Активности на бизнис ангели во С.Македонија: компаративна анализа со Португалија, Словачка и Бугарија

Активностите на бизнис ангели во С.Македонија првпат се забележани во годишните извештаи на Европската мрежа…
Read More
Регулатива во РМ
13/02/2020

Начини на престанување на важноста на договорот за вработување

Договорот за вработување престанува да важи во повеќе ситуации. Законот за работни односи во таксативна…
Read More