Регулатива во РМ
24/06/2021

Право на годишен одмор

Секој работник има загарантирано право на годишен одмор. Тоа право е загарантирано со Устав и…
Read More
Регулатива во РМ
19/06/2021

Надомест на штета од сообраќајна незгода

Поим и видови штета Според законот за Облигациони односи под штета се подразбира намалување на…
Read More
Регулатива во РМ
10/09/2020

Промена на управител на трговско друштво

Промена на управител на трговско друштво е постапка која се води пред Централниот регистар на…
Read More
Регулатива во РМ
14/07/2020

Активности на бизнис ангели во С.Македонија: компаративна анализа со Португалија, Словачка и Бугарија

Активностите на бизнис ангели во С.Македонија првпат се забележани во годишните извештаи на Европската мрежа…
Read More
Регулатива во РМ
13/02/2020

Начини на престанување на важноста на договорот за вработување

Договорот за вработување престанува да важи во повеќе ситуации. Законот за работни односи во таксативна…
Read More
Регулатива во РМ
15/10/2019

Промена на седиште на Трговски Друштва

Промена на седиште за трговските друштва е постапка која се води пред Централниот Регистар на…
Read More
пренос на удел
Регулатива во РМ
15/03/2018

Конвертибилен заем vs Пренос на удел

Во последните неколку години, а следејќи компаративни искуства, се појавија неколку финансиски инвестиции во стартап...
Read More
право на странци
Регулатива во РМ
09/03/2018

Право на странци да стекнуваат сопственост

Правото на странците да стекнуваат право на сопственост во Република Македонија пред се е  утврдено...
Read More
работна дозвола
Регулатива во РМ
09/03/2018

Издавање работна дозвола за странци

Како резултат на процесот на глобализација сите држави во светот се соочуваат со процес на...
Read More