36O° ЗА ИТ.

36O° ПРАВЕН СКРИНИНГ И АНАЛИЗА ЗА ИТ КОМПАНИИ.

 

 

Скрининг и анализа на компанијата од повеќе аспекти.

Зошто е потребен?

Пакетот е сеопфатен при што на компанијата ќе и донесе: поголема правна сигурност и заштита; поголема валуација во случај на продажба на удели, прибирање на нови инвестиции или продажба на компанијата; посигурна позиција во односите со клиентите.

АНАЛИЗА НА ПАКЕТИ

ЗАШТИТА НА КОМПАНИЈАТА - ИЗВЕШТАЈ ЗА „ДОБРО СТОЕЊЕ“ НА КОМПАНИЈАТА (Пакет 1)

 • Анализа на Договорот за основање или содружничкиот договор;
 • Историјат на промени во ЦРМ;
 • Вистински сопственици;
 • Евидентирани забрани за вршење на дејноста;
 • Забрани за учество во јавен повик, набавка;
 • Потврда за ликвидациона постапка;
 • Потврда за стечајна постапка;
 • Привремени или трајни забрани за вршење дејност;
 • Потврди од регистарот на залог, лизинг;
 • Уверение за платени даноци кон земјава;
 • Потврда за платени царински давачки.

ЗАШТИТА НА ВРАБОТЕНИТЕ - СКРИНИНГ НА УСОГЛАСЕНОСТ СО ЗАКОНОТ ЗА РАБОТНИТЕ ОДНОСИ, АНАЛИЗА, ПРЕПОРАКИ (Пакет 2)

 • Анализа со препораки на Договорот за вработување;
 • Анализа со препораки на Договори за ангажман (дело);
 • Содржина на работни досиеа:
  – Редовни здравствени прегледи;
  –  Доказ за обука од здравје и работа / ракување со ПП апарат;
  –  Годишна пресметка на плати;
  – Решенија за годишен одмор;
  – Изјава за заштита од вознемирување на работното место;
  – Изјава за заштита на лични податоци;
 • Состав или анализа со препораки за на Правилник за работен ред, дисциплина и начини на отказ;
 • Состав или анализа со препораки на Правилник за годишен одмор;

ЗАШТИТА НА КОД И ДЕЛОВНИ ТАЈНИ - ПРАВА ОД ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОПСТВЕНОСТ И ДОВЕРЛИВОСТ (пакет 3)

 • Состав или анализа со препораки на Договори поврзани со авторско право на код или
  концепт
  – Пренос на сопственостите на изворен код;
  – Гаранции;
  – Употреба на „open source“ библиотеки.
 • Скрининг на заштитени трговски марки и препораки;
 • Состав или анализа со препораки на Договорите за доверливост (со трети страни);
  – Класификација на доверливи информации;
  – Начин на откривање на доверливи информации;
  – Третман и ниво на внимание.
 • Состав или анализа со препораки на Договори за трговска тајна (со вработени и ангажирани лица).

СИГУРНА ПОЗИЦИЈА СО КЛИЕНТИ - АНАЛИЗА СО ПРЕПОРАКИ ЗА ПРАВНА ДОКУМЕНТАЦИЈА СО КЛИЕНТИ (Пакет 4)

 • Таргети и фази на развој;
 • Начини на тестирање и плаќање на фази;
 • Гаранции;
 • Исклучување од одговорности;
 • Одржување и поддршка;
 • Начини на раскинување на Договор;
 • Решавање на спор и надлежен суд.
  *Анализа со препораки на Договор за развој на софтвер:
  *Анализа со препораки на анекси и прилози кон правна документација со клиенти.

 

ЗАШТИТА НА ЛИЧНИТЕ ПОДАТОЦИ - СКРИНИНГ НА УСОГЛАСЕНОСТ СО ЗАКОНОТ ЗА ЗАШТИТА НА ЛИЧНИ ПОДАТОЦИ (пакет 5)

 • Скрининг на усвоени Правила за безбедност;
 • Технички и организациски мерка за тајност и заштита;
 • Скрининг на Политики за приватност;
 • Скрининг на Правила во случај на инцидент и начини на пријава;
 • Check list – на збирки на лични податоци и нивен тек;
 • Скрининг на обврски на офицерот;
 • Скрининг на Политики на колачиња;
 • Видео надзор, цели, правилник.

OUTPUT / РЕЗУЛТАТ ОД ПРОЦЕСОТ

1

ДЕТАЛЕН ИЗВЕШТАЈ ОД ДОВЕРЛИВ КАРАКТЕР

Наменет за идни и потенцијални инвеститори; продажби на удели, спојување, аквизиции и сл., валуација на компанијата.
2

СКРАТЕН ИЗВЕШТАЈ ОД ЈАВЕН КАРАКТЕР

Наменет за информирање на клиенти и маркетинг.
3

АЖУРИРАНА ПРАВНА ДОКУМЕНТАЦИЈА И ДОГОВОРИ

Наменети за поголема правна сигурност на компанијата.
4

ИНСТИТУЦИОНАЛНИ ПОТВРДИ

Наменети за докажување на добро стоење на компанијата, учество во јавни повици, тендери, потенцијални клиенти.

ТИМ И ОДГОВОРНОСТИ

6 години активно работиме во областите на правото на трговските друштва. Нашите клиенти се компании кои работат на полиња на развој на софтвер, иновирање, дигитализација, маркетинг и дизајн. Работејќи на различни предизвици, сфативме дека е потребно да создадеме сеопфатна анализа која ќе ги заштити нашите клиенти во најважните аспекти на работењето, а истовремено ќе носи повеќе вредности.

КОНТАКТ

Моб. : +389/ 78-201 589
Website : www.aleksov-memishi.mk
Email : advokat@aleksov-memishi.mk
Адреса : ул. Јордан Мијалков бр. 30 /1 Скопје Центар
Адвокат Дејан Алексов, одговорен за IP права и доверливост.
Консултант Гордана Николовска, одговорна за „Добро стоење“ на компанија.
Адвокатски соработник Кристијан Стевчев, одговорен за лични податоци и клиенти.
Адвокат Артан Мемиши, одговорен за работни односи.

Побарај понуда за цел процес.

Испрати барање

Побарај понуда за специфичен пакет.

Испрати барање