Zyra e Avokatisë Aleksov & Memishi

Ofrojmë ekspertizë ligjore për bizneset, inovacionet dhe projektet teknologjike në të gjitha fazat e zhvillimit.

Vizioni ynë është të bëhemi partner ligjor në nivel global të sipërmarrësve dhe inovatorëve në fillimin, rritjen dhe përparimin e biznesit të tyre, kudo që janë në botë.

SPECIALIZIMI

Me specializim në të drejtën tregtare, punojmë më një numër të madh të kompanive të vogla dhe të mesme, që na mundëson njohjen e problemve themelore me të cilat përballen.

Pagesa

Shoqëritë tregatre kanë problem me arkëtimin e pagesave. Mos përmbushja në kohë e detyrimeve finansiare, sjell probleme me likuiditetin. Në pajtueshmëri me Ligjin, është e rëndësishme përmbushja e këtyre detyrimeve.

Procedurat pranë regijistrit qëndror.

Themelimi i Shoqërive Tregtare, ndryshimet statutare si dhe likuidimi i të njëjtave e kryejne Avokatët si agjent për regjistrim të Regjistrit Qëndror. Në bazë tëligjit, themelimi kryhet për 24 orë.

Mbrojtja e të dhënave personale

Masat teknike dhe organizative për mbrojtjen e të dhënave personale janë detyrim i Shoqërive Tregtare të cilat përpunojnë të dhëna personale. Është e nevojshme që të sjellen dhe implementohen Rregullore për mbrojtjen e të dhënave personale.

Kontrat

Kontratat janë sfida më e madhe e së drejtës. Gjatë përpilimit të tyre duhet që të kemi kujdes që t’i mbrojmë interesat e palëve. Në këto kontrata përcaktohen të drejtat dhe detyrimet, kohëzgjatja, mënyra e përfundimit te kontratës, etj.

Përgatitja e revizionit ligjor

Revizioni ligjor përpilohet në shumë raste. Është proces i vlerësimit të të gjitha reziqeve ligjore që kanë të bëjnë me ndryshimet në Shoqëritë Tregtare.

 

Përfaqësimi para gjykatave në rmv

Gjykata gjykon dhe vendos për shumë lloje të procedurave, edhe atë: kontestet për liritë dhe të drejtat themelore të njeriut, për marrëdheniët familjare dhe personale, (nga e drejta e punës, e drejta tregtare, kontestet pronësore) dhe nga e drejta penale.

PËR NE

Avokat

Dejan Aleksov

Avokat Dejan Aleksov është agjent për regjistrim i Regjistrit Qëndrorë të RMV-së, me anë të së cilës siguron shërbime juridike siç janë themelimi, ndryshimet, likudimi i Shoqërive Tregtare dhe procedurat tjera pranë Regjistrit qëndrorë. Zyra e avokatisë Aleksov e specializuar në fushën e së drejtës tregtare, punon me një numër të madh të kompanive të reja, duke ju siguruar shërbim profesional edhe në fushat tjera si ne përpilimin e kontratave, revizioneve ligjore, mbrojtja e të dhënave personale dhe përfaqësimi pranë gjykatave në RMV.

Avokat

Artan Memishi

Artan Memishi – avokat e avokatisë Aleksov, me i fokusuar profesionalisht në të drejtën tregtare, veçanërisht në pjesën e themelimit të shoqërive tregtare, ndryshimeve statutare, përpilimin e kontratave në gjuhën maqedone, angleze dhe shqipe, si dhe bashkëpunimi me kompanitë e reja, rrespektivisht  “Start-up”.

Bashkëpunëtore

Kristijan Stevcev

Kristijan Stevcev është bashkëpunëtore për të drejtën tregtare, me fokus të veçantë në përpilimin e kontratave, statuteve, rregulloreve si dhe konflikteve juridike të cilat dalin nga këto marrëdhënie.

Bashkëpunëtore për përmbajtje informative

Gordana Nikolovska

Gordana Nikolovksa është bashkëpunëtore ë angazhuar për përmbajtjet informative në Zyrën e avokatise Aleksov,  e cila bën rënditje blogut informativ në fushën e start up në vënd dhe në të gjithë botën. Kryen hulumtime që kanë të bëjnë me lidhshmërinë e matematikës dhë shkencave kompjuterike me të drejtën, më qëllim që të ndiqen trendet botërore, si dhe të analizohen vlerat themelore të shkencës  të së drejtës.

Juriste - Praktikante

Jelica Melova

Jelica Melova është juriste – praktikante e cila po përfundon praktikën me synimin për ta përgatitur provimin e jurisprudencës. Në zyrë kujdeset për përgatitjen e urdhërpagesave noteriale, kërkesat për përmbarim para përmbaruesve kompetentë, përgatitjen e dokumenteve për regjistrin qendror si dhe komunikimin me institucionet kompetente, me rastin e marrjes së lejes së punës dhe leje së qëndrimit për të huajt.

Bashkëpunëtori i mediave sociale

Mila Mishovska

Mila Mishovska është bashkëpunëtorja pas asistentes sonë digjitale Lexi. Mila drejton edhe mediat tona sociale përmes të cilave informon klientët tanë për rregulloret ligjore më aktuale si dhe të gjitha lajmet nga zyra jonë.

BURIME

BLOG

Na kontaktoni

Telefon:
+389 78 201 589

E-mail:
[email protected]      [email protected]
[email protected]      [email protected]

Lokacioni:
Rruga Jordan Mijalkov, nr. 30/1, Shkup – Qendër,
Republika e Maqedonisë së Veriut

Na kontaktoni